Biz kimiz? Değerlerimiz ve İlkelerimiz Neler?

İzmir Kent Hakkı Merkezi (İKHM), ülke düzeyinde haklar alanının daraltılmış olması karşısında yerel düzeyde demokratik ve özgürlükçü usullerle geliştirilebilecek ortak yanıtların, araçların, çözümlerin ve mekânların oldukça önemli olabileceği anlayışından yola çıktı. Kendini; hakları tehdit altında olan, sesi az duyulan ve güçsüzleştirilmiş kesimlerin haklarına odaklanan ve birlikte yönetmeyi hayal eden bir şehir projesi olarak tarif eder.

Ortaya atıldığından bu yana sürekli bir değişim içinde olan kent hakkına dair kendi özgün anlayışını sunabilmeyi umut eden İKHM, bir başlangıç kavrayışı olarak kent hakkını, hem kent yönetimine katılım ve ortak yaşam alanlarının ortaklaşa yönetimi hem de pratik yerel topluluk temelli çözümler vasıtasıyla, bireysel ve kolektif kapasiteleri geliştirmeyi amaçlayan bir kavram olarak ele alır.

İKHM, kent üzerinde söz sahibi olmaya ve kenti birlikte dönüştürmeye istekli bir oluşum. Kent üzerinde hep birlikte kafa yormayı, kentte daha adil bir yaşam için uğraşmayı ve kısıtlı kaynaklarla da olsa kalıcı çözümler üretmeyi arzular.

Dönüştürücü bilgiye erişmenin ve bu bilgiyi üretmenin çeşitli araçlarından yararlanarak, kolektif çözüm önerilerini hep birlikte bulmayı ve hayata geçirmeyi hedefler.

Kenti bütünsel bakış açısıyla ele almaya çabalar. Yaratılan eşitsizlik ve kırılganlıklardan, adalete erişimdeki zorluklardan duyduğu rahatsızlık, ortak ve odak meselelerinden biridir.

İKHM bu alanda çalışma yapmaya hevesli ilk ya da tek oluşum olmadığının farkındadır. Deneyimlere yaslanarak ilerler, öğrenir ve beslenir.

İKHM, toplumsal açıdan farklı kırılganlıklara sahip hemşerilerin adalete erişimlerine odaklanır. Bu çerçevede, bir toplumsal hukuk eğitimi kaynağı haline gelmeyi amaçlar. Söz konusu eğitim programı hemşerilerin konut hakkı, sağlıklı ve yeterli suya, gıdaya, eğitime erişim vb. gibi alanlarda kendi haklarına dair kavrayışını artırmayı ve adalete erişim olanaklarını güçlendirmeyi amaçlar. Bu doğrultuda üreteceği kaynakları ülke çapında ve geniş kesimler için erişilebilir kılmak merkezin amaçları arasındadır.

İKHM hemşerileri, sivil toplum örgütlerini, yerel yönetimlerin seçilmişlerini ve çalışanlarını, akademisyenleri, hukukçuları, hak savunucularını bir araya getirmeyi, kentsel sorunları yeniden düşünmek, özgün ve sürdürülebilir toplum çözümleri geliştirmek için dinamik bir platform oluşturmayı hedefler.

İKHM kendini aynı zamanda hepimiz için bir okul olarak görür. Birlikte öğrenmeyi, üretmeyi ve paylaşmayı etkinliklerinden biri olarak değil, bütün etkinlikleriyle bütünleşmiş bir yaklaşım olarak görür.

İKHM’de çalışanlar hiçbir tür, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik küme, dil, din, inanış arasında ayrım yapmaksızın; kendilerini bütün canlılarla eşit mesafede görür ve adalete erişemeyen bütün canlı türleri için adalet temelli, iyi bir yaşam talep eder.

İKHM evrensel hukukun benimsediği ve kent sakinlerinin menfaatine olan en ileri hukuki normları herhangi bir somut norm hiyerarşisine bağlı olmaksızın benimser ve uygular.

İşleyiş ve eyleyişlerinde, devletten ve sermayeden bağımsızlık, fon verenler karşısında özerklik, topluma ve topluluklara karşı açıklık gözetir.

Doğanın metalaştırılmasına ve insan türünün sınırsız ihtiyaçlarına feda edilmesine karşı sorumlu hisseder.

Kente, topluma ve doğaya karşı suçların karşısında konumlanır.

Kolektif, demokratik, katılımcı ve dayanışmacı birliktelikler ve toplum yararını gözeten iş birlikleri kurmayı arzular.

Tarihsel ve kültürel mirasın savunusunu yapar.

Şiddet karşıtı barışçıl diyalog temelinde hiyerarşik, ayırıcı, zorlayıcı, dayatıcı, rekabetçi, cezalandırıcı ve baskıcı olmayan ilişki ve iletişimi benimser.

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi