Femmes et Villes / Women in Cities International

Femmes et Villes (Women in Cities International), kadınların karar alma süreçlerine daha etkin katılabildiği, kapsayıcı şehir ve topluluklar yaratmayı hedefler. Women in Cities International (WICI) 2002 yılında, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kentsel kalkınmaya kadınların katılımına odaklanan, kâr amacı gütmeyen bir ağ olarak kurulmuştur. Merkezi Montréal’de olan WICI, 1990’larda Kanada şehirlerinde kentsel ortamlarda kadın güvenliği ve kadınları güçlendirmek ve şehir yönetimleri içinde diyalog ve değişim yaratmak için kadın güvenliği denetimlerinin katılımcı potansiyeli üzerine üstlendiği çalışmalardan başlayarak serpilmiştir. Bu konulara uluslararası ilgi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ile 1994 ve 1996’da Paris ve İstanbul’daki BM-Habitat konferanslarına katılanlar arasında gelişmiş ve sonuç olarak Kanada ve çevresindeki araştırmacılar, aktivistler ve uygulayıcıları birbirine bağlayan gayri resmi bir ağ oluşmuştur. Ağ üyeleri Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği de dahil olmak üzere çok çeşitli yerel makamlar ve kurumlarla kadınların güvenliği ve güçlendirilmesine ilişkin bilgi, uzmanlık ve deneyim alışverişinde bulunmaya başlamış; fon verenlerin de desteğiyle 2002 yılında, Birinci Uluslararası Kadın Güvenliği Konferansı gerçekleştirilmiştir. WICI, kamusal alanda güvenliğin ötesinde daha geniş bir kadın güvenliği kavramını benimsemiş ve odak noktasını kadınlarla, çeşitlilik ve engellilik, kadınların kaynaklara erişimi gibi bir dizi konu üzerinde genişletmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, şehirlerde kadınların rolü, toplumda ve belediye karar alma mekanizmalarında cinsiyet eşitliği yaklaşımının uygulanması ve kamu politikası süreci hakkında bilgilendirme ve farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaları devam etmektedir. Ağ, topluluk düzeyinde kadın örgütleri tarafından üstlenilen eylemlerin etkinliğini artırmak için danışmanlık da yapar. Programlarının yerel düzeye odaklandığını,  kadın örgütleriyle birlikte çalıştıklarını ve konuyla ilgili teknik destek verdiklerini belirtirler. Eylem alanları araştırmalar yapma, ortaklıklar ve iş birlikleri kurma, kapasite geliştirme ve teknik destek ve uygulama yoluyla savunuculuktur.

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi