İstanbul Planlama Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş. Çatısı altında aşağıdaki birimler bulunuyor.

Vizyon 2050 Ofisi

Bilimsel, bütüncül, katılımcı ve dinamik bir planlama anlayışı ile İstanbul’un uzun dönemli mekânsal ve stratejik kararlarını üretmek amacıyla kurulmuştur. İstanbul’un makro gelişme stratejilerini belirlemek, İstanbul’a özgü yenilikçi yaklaşımlar önermek gibi hedefleri bulunmaktadır.

Enstitü İstanbul

İBB ile İstanbul için düşünen, çalışan insanlar ve kurumlar arasında işbirliklerini arttırmak, bu grupların birlikte çalışabileceği ve birbirine destek olabileceği mekanizmaları oluşturmak, bu işbirlikleri içerisinde geliştirilecek araştırma projeleri ile kentin vizyonunun belirlenmesine ve pratik sorunlarının çözümüne katkı sunmak; bilimsel, yaratıcı, yenilikçi, rasyonel, demokratik, katılımcı ve şeffaf bir araştırma-geliştirme merkezi oluşturmak amacıyla kurulmuş.

İBB bünyesinde, üniversitelerde, bilimsel kurum ve kuruluşlarda, STK ve meslek odalarında İstanbul için bugüne kadar yapılmış bilimsel çalışmaların derlenmesi, arşivlenmesi ve paylaşılmasını, İstanbul için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde geniş bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde araştırmacı ağının kurulmasını, İBB’nin görev ve sorumlulukları ve İstanbul’un güncel sorunları çerçevesinde ihtiyaç duyulan kentsel politika ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik araştırma, yayın, sempozyum, çalıştay vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

İstanbul İstatistik Ofisi

İstanbul’da mikro ölçekte birincil ve ikincil kaynaklardan veri derleyen, analiz eden ve raporlayan; böylece karar alma mekanizmalarına veriye dayalı yönetim imkânı sunan ve aynı zamanda yayınladığı rapor ve endekslerle toplumsal farkındalığı derinleştirme amacıyla kurulmuştur.

İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’la ilgili tüm istatistiklerin bir çatı altında birleştirildiği, kurumlar arası veri koordinasyonunun sağlandığı, teknik altyapısı yüksek, akademi ile işbirliği içinde veri üretilecek bir model çerçevesinde kurgulanmıştır. İstanbul İstatistik Ofisi; yayımladığı verilerle bilimsel çalışmalara ve kamusal karar alma süreçlerine destek olmayı ve İstanbullulara hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Kamusal Tasarım Ofisi

İBB bünyesinde üretilen mekânsal projelerin yenilikçi bir bakış açısıyla, kamu yararı ve etkin kamu hizmetinin sağlanmasını gözetecek şekilde değerlendirilmesinin sağlanması, projelerin bulunduğu bölge açısından İBB stratejik planı, İPA’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda yeniden yorumlanması; kentin kamusal alanlarında nitelikli, katılımcı ve çağdaş tasarım uygulamalarının farklı yöntemlerle hayata geçirilebilmesi amacıyla kurulmuştur.

Kamusal Tasarım Ofisi, İBB’nin mekânsal proje elde üretme süreçlerinin sürdürülebilir, nitelikli tasarım odaklı, katılımcı, paylaşımcı ve şeffaflık içerisinde yürümesi için eleştirel akla açık olmasını; kamusal alanların tasarımlarının niteliğini arttırarak kente değer katan projelerin yarışma veya farklı katılımcı yöntemlerle elde edilmesini, uygulanacak tasarımın seçim sürecinde vatandaş da dahil olmak üzere farklı paydaşlara rol verilmesini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

İstanbul Planlama Ajansı

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi