Kent Suçları Haritası

Kent suçu, “toprak üzerinde yapılan her türlü insan yapımı faaliyetin, canlı yaşamı, ekolojik döngüler, kentsel yaşanabilirlik ve sağlıklı bir çevre üzerinde yarattığı veya yaratacağı tahribat ve bozulmanın ortaya çıkmasına neden olarak işlenen suç” olarak tanımlanıyor. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun İzmir ili sınırları içerisinde “Kent Suçu” olarak tanımladığı uygulamaları gösteren Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı çevrimiçi bir harita olarak hazırlanmış. Haritadaki her bir işarete tıklandığında İzmir ili sınırları içerisinde;

  • Kente ait imar planında yer almadan yapımına başlanmış,
  • Planlarda yer almasına rağmen; meslek odaları, yöre halkı, yerel yönetimler ya da çevre örgütlerinden en az biri tarafından itiraz edilmiş ve/veya iptali için yargıya başvurulmuş, 
  • Yargıdaki süreç itiraz edenlerin aleyhine sonuçlanmış bile olsa, kente vereceği zarar bilimsel raporlarla sabit olan,
  • İtirazlara ve/veya yargının aleyhte verdiği kararlara rağmen yapımına başlanan, yarım kalan ya da tamamlanan;
  • Hava kalitesinin, tarım topraklarının, hayvancılığın, su kaynaklarının (yeraltı ve yerüstü) miktar ve kalitesinin, biyoçeşitliliğin, ekosistemlerin ve yaşam alanlarının zarar görmesine sebep olacak, çeşitli çevre sorunlarına yol açan (ör. kuş göç yollarını etkileyici, karbon bağlamayı azaltıcı),
  • Ayrıcalıklı imar hakkı sağlayan, altyapı kapasitesinin üstünde yoğun yapılaşmaya neden olan, kamu arazilerinin özelleştirilmesi sonucu satışı gerçekleşmiş arazilerinde satış sonrası rantını yükseltici ayrıcalıklar getiren, kentsel adaleti ortadan kaldıran, kent siluetini bozan, tarihsel, doğal ve kültürel anlamda korunması gerekli alanları olumsuz etkileyen, kent belleği açısından önemli değerlerin yok olmasına neden olan, sosyal dokuyu olumsuz etkileyen, barınma, ulaşım, beslenme gibi temel insan haklarını gasp eden, kamuyu zarara uğratan, kamu yararı içermeyen

her türlü plan, proje ve çeşitli uygulamalar kent suçu olarak tanımlanıyor. Harita üzerinde suçu oluşturan uygulamaların içeriğine ve süreçlerine dair bilgilere yer veriliyor.

Kent Suçları Haritası

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi