UCLG-CISDP 

UCLG (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler) teşkilâtının Toplumsal İçerme, Katılımcı Demokrasi ve İnsan Hakları Kurulunun (Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights) oluşumu 2005 yılında, UCLG’nin kuruluşundan bir yıl sonra başlar ve 2011 yılında Kurulun ismine “İnsan Hakları”nın da eklenmesiyle tamamlanır. Bu yıldan itibaren Kurul, Dünya İnsan Hakları için Şehirler Forumlarını da destekler. 2012 ile 2015 yılları arasında yerel yönetimlerin katıldığı iki uluslararası semineri kolaylaştırır. Her iki seminer de kent hakkı kavramının tanıtım ve tartışılmasına dönüktür. Kurulun gayretleri, 2016 yılında bu kavram etrafında küresel bir platformun kurumsallaşmasıyla sonuçlanacaktır: The Global Platform for the Right to the City.   

Kurul dünyanın bütün kıtalarından yüz civarında yerel yönetimin temsilcisinden oluşur ve sivil toplum, araştırmacılar, ilgili platform ve ağlarla yakın iş birliği içindedir. “Başka bir dünyanın mümkün olduğu ve bunun şehirde başlayacağı” iddiasını benimseyen oluşum, -birbiriyle ilintili- İnsan Hakları, Kent Hakkı, Konut Hakkı, Göç ve Çeşitlilik ile Katılımcı Demokrasi alanlarında çalışmalarını yürütür. İçerici Şehirler İzleme Mekanizmasına ve alanında çeşitli yayınlarla raporlara sahiptir.  Oldukça zengin bir içeriğe sahip olan UCLG-CISDP sitesinden pek çok farklı yerleşimdeki ilgili girişimleri ve ilgili güncel olaylara dair açıklama ve değerlendirmeleri de takip etmek mümkündür. 

UCLG-CISDP 

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi